Redama internet Catalunya CC 4.0

Reconeixement reconeixement no comercial 4.0 llicència pública internacional

A l'exercir els Drets Llicenciats (definits a continuació), consentiu i accepteu estar obligat pels termes i condicions d'aquesta Llicència Internacional Pública de Reconeixement / Reconeixement-NoComercial 4.0 de Creative Commons ("Llicència Pública"). En la mesura que aquesta llicència pública pugui ser interpretada com un contracte, a Vostè se li atorguen els Drets Llicenciats en consideració a la seva acceptació d'aquests termes i condicions, i el llicenciant li concedeix a Vostè aquests drets en consideració als beneficis que el llicenciant rep per posar a disposició el Material Llicenciat sota aquests termes i condicions.

Secció 1 - Definicions.

 1. Material Adaptat és aquell material protegit per Drets d'Autor i Drets Similars que es deriva o es crea basant-el Material Llicenciat i en el qual el Material Llicenciat es tradueix, altera , arregla, transforma o modifica de tal manera que aquest resultat sigui d'aquells que requereixin autorització d'acord amb els Drets d'Autor i Drets Similars que ostenta el llicenciador. A l'efecte d'aquesta llicència pública, quan el Material Llicenciat es tracti d'una obra musical, una interpretació o un enregistrament sonor, la sincronització temporal d'aquest material amb una imatge en moviment sempre produirà Material Adaptat.
 2. Llicència d'adaptador és aquella llicència que Vostè s'aplica a Ses Drets d'Autor i Drets Similars a Les seves contribucions considerades com Material Adaptat d'acord amb els termes i condicions d'aquesta llicència pública .
 3. Drets d'Autor i Drets Similars són tots aquells drets estretament vinculats als drets d'autor, inclosos, de manera enunciativa i no taxativa, els drets sobre les interpretacions, les emissions , enregistraments sonors i els drets "Sui generis" sobre Bases de Dades, sense importar com aquests drets es troben enunciats o categoritzats. A l'efecte d'aquesta llicència pública, els drets especificats en les seccions 2 (b) (1) - (2) no es consideren Drets d'Autor i Drets Similars.
 4. Mesures Tecnològiques efectives són aquelles mesures que, en absència de la deguda autorització, no poden ser eludides en virtut de les lleis que compleixen les obligacions de l'article 11 de l'Tractat de la OMPI sobre Dret d'Autor adoptat el 20 de desembre de 1996, i / o acords internacionals similars.
 5. Excepcions i Limitacions són l'ús just (fair use), el tracte just (fair dealing) i / o qualsevol altra excepció o limitació als Drets d'Autor i Drets Similars que s'apliquin a l'ús el Material Llicenciat.
 6. Material Llicenciat és obra artística o literària, base de dades o qualsevol altre material a el qual el llicenciador va aplicar aquesta llicència pública.
 7. Drets Llicenciats són drets atorgats Vostè sota els termes i condicions d'aquesta llicència pública, els quals es limiten a tots els Drets d'Autor i Drets Similars que apliquin a l'ús de l' material Llicenciat i que el llicenciant té potestat legal per llicenciar.
 8. llicenciant és l'individu (s) o l'entitat (és) que concedeix drets sota aquesta llicència pública.
 9. No comercial , als efectes d'aquesta llicència, és que no es trobi principalment destinat o dirigit a obtenir un avantatge comercial o una compensació monetària. Per als propòsits d'aquesta llicència pública, l'intercanvi de Material Llicenciat per un altre material subjecte a Drets d'Autor i Drets Similars a través de mecanismes d'intercanvi d'arxius digitals o de mitjans similars, es considerarà com No comercial sempre que no hi hagi pagament d'una compensació monetària en relació amb l'intercanvi.
 10. Compartir significa proporcionar material a el públic per qualsevol mitjà o procediment que requereixi permís d'acord amb els Drets Llicenciats, com ara la reproducció, exhibició pública, presentació pública, distribució, difusió, comunicació o importació, així com també la seva posada a disposició, incloent formes en què el públic pugui accedir a l'material des d'un lloc i moment triat individualment per ells.
 11. Drets "Sui generis" sobre Bases de Dades són aquells drets diferents als drets d'autor, resultants de la Directiva 96/9 / EC de el Parlament Europeu i de Consell, de 11 de març de 1996 sobre la protecció jurídica de les bases de dades, en les seves versions modificades i / o posteriors, així com altres drets essencialment equivalents en qualsevol altra part de món.
 12. Vostè és l'individu o l'entitat que exerceix els Drets Llicenciats en aquesta llicència pública. La paraula El vostre té un significat equivalent.

Secció 2 - Àmbit d'Aplicació.

 1. Atorgament de la llicència .
  1. Subjecte als termes i condicions d'aquesta llicència pública, el llicenciant li atorga a Vostè una llicència de caràcter global, gratuïta, no transferible a tercers, no exclusiva i irrevocable per exercir els Drets Llicenciats sobre el Material Llicenciat per:
   1. reproduir i Compartir el Material llicenciat, en la seva totalitat o en part, només per a fins NoComerciales; i
   2. produir, reproduir i Compartir Material Adaptat només per a fins NoComerciales.
  2. Excepcions i Limitacions . Per evitar qualsevol dubte, on s'apliquin Excepcions i limitacions a l'ús de l'Material llicenciat, aquesta llicència pública no és aplicable, i No haurà necessitat de complir amb els seus termes i condicions.
  3. Vigència . La vigència d'aquesta llicència pública està especificada a la secció juny (a) .
  4. Mitjans i formats; modificacions tècniques permeses . El llicenciant l'autoritza a vostè a exercir els Drets Llicenciats en tots els mitjans i formats, actualment coneguts o per crear-se en el futur, i a realitzar les modificacions tècniques necessàries per a això. El llicenciant renúncia i / o es compromet a no fer valer qualsevol dret o potestat per prohibir-li a Vostè realitzar les modificacions tècniques necessàries per exercir els Drets Llicenciats, incloent-hi les modificacions tècniques necessàries per eludir les Mesures Tecnològiques efectives. A l'efecte d'aquesta llicència pública, la simple realització de modificacions autoritzades per aquesta secció 2 (a) (4) mai produeix Material Adaptat.
  5. Receptors posteriors .
   1. Oferta d'el llicenciant - Material Llicenciat . Cada receptor de Material Llicenciat rep automàticament una oferta de l'llicenciant per exercir els Drets Llicenciats sota els termes i condicions d'aquesta llicència pública.
   2. Sense restriccions a receptors posteriors . Vostè no pot oferir o imposar cap terme ni condició diferent o addicional, ni pot aplicar cap mesura Tecnològica Efectiva a l'Material Llicenciat si fent-ho restringeix l'exercici dels Drets Llicenciats a qualsevol receptor de l'Material Llicenciat.
  6. No obstant endós . Res del que conté aquesta llicència pública constitueix o pot interpretar-se com un permís per afirmar o implicar que vostè, o que El seu ús de l'Material llicenciat, està connectat, patrocinat, recolzat o reconegut amb estatut oficial pel llicenciador o altres designats per rebre la Reconeixement / Reconeixement segons el que disposa la secció 3 (a) (1) (a) (i) .
 2. Altres drets .

  1. Els drets morals, com ara el dret a la integritat, no estan compresos sota aquesta llicència pública ni tampoc els drets de publicitat i privadesa o drets personals similars. No obstant això, en la mesura del possible, el llicenciant renúncia i / o es compromet a no fer valer cap d'aquests drets que té com llicenciant, limitant-se a el necessari perquè Vostè pugui exercir els Drets Llicenciats, però no d'una altra manera.
  2. Els drets de patents i marques no són objecte d'aquesta llicència pública.
  3. En la mesura del possible, el llicenciant renúncia a el dret de cobrar-regalies a Vostè per l'exercici dels Drets Llicenciats, ja sigui directament oa través d'una entitat de gestió col·lectiva sota qualsevol esquema de llicenciament voluntari , renunciable o no renunciable. En tots els altres casos, el llicenciant es reserva expressament qualsevol dret de cobrar aquestes regalies, inclosos aquells casos en què el Material Llicenciat sigui utilitzat per a fins diferents dels NoComerciales.

Secció 3 - Condicions de la Llicència.

El seu exercici dels Drets Llicenciats està expressament subjecte a les condicions següents.

 1. Reconeixement / Reconeixement .

  1. Si vostè comparteix el Material Llicenciat (incloent en forma modificada), Heu de:

   1. Conservar el següent si és facilitat pel llicenciant amb el Material Llicenciat:
    1. identificació de l'creador o els creadors de l'Material Llicenciat i de qualsevol altra persona designada per rebre Reconeixement / Reconeixement, de qualsevol manera raonable sol·licitada pel llicenciant (incloent per pseudònim si aquest ha estat designat);
    2. un avís sobre dret d'autor;
    3. un avís que es refereixi a aquesta llicència pública;
    4. un avís que es refereixi a la limitació de garanties;
    5. una URI o un enllaç a l'Material Llicenciat en la mesura raonablement possible;
   2. Indicar si Vostè va modificar el Material Llicenciat i conservar una indicació de les modificacions anteriors; i
   3. Indicar que l'Material Llicenciat està sota aquesta llicència pública, i incloure el text, el URI o l'hipervincle a aquesta llicència pública.
  2. Vostè pot satisfer les condicions de la secció 3 (a) (1) de qualsevol forma raonable segons el mitjà, les maneres i el context en els quals Vostè Compartir el Material Llicenciat. Per exemple, pot ser raonable satisfer les condicions facilitant un URI o un enllaç a un recurs que inclogui la informació requerida.
  3. Sota requeriment de l'llicenciant, Vostè ha d'eliminar qualsevol informació requerida per la secció 3 (a) (1) (A) en la mesura raonablement possible .
 2. Si vostè Comparteix Material Adaptat produït per Vostè, la Llicència de l'adaptador que vostè apliqui no ha d'evitar que els destinataris de l'material adaptat compleixin amb aquesta llicència pública.

Secció 4 - Drets "Sui generis" sobre Bases de Dades.

Quan els Drets Llicenciats incloguin Drets "Sui generis" sobre Bases de Dades que apliquin a El seu ús de l'Material Llicenciat:

 1. per evitar qualsevol dubte, la secció 2 (a) (1) li concedeix al vostre dret a extreure, reutilitzar, reproduir i Compartir tot o una part substancial dels continguts de la base de dades només per a fins NoComerciales;
 2. si Vostè inclou la totalitat o una part substancial de l'contingut d'una base de dades en una altra sobre la qual Vostè té dret "Sui generis" sobre Bases de Dades, llavors ella (però no els seus continguts individuals) s'entendrà com Material Adaptat; i
 3. Vostè ha de complir amb les condicions de la secció 3 (a) si Vostè Comparteix la totalitat o una part substancial dels continguts de la base de dades.
Per evitar dubtes, aquesta secció 4 complementa i no substitueix Les seves obligacions sota aquesta llicència pública quan els Drets Llicenciats inclouen altres Drets d'Autor i Drets Similars.

Secció 5 - Exempció de Garanties i Limitació de Responsabilitat.

 1. Llevat que el llicenciant s'hagi compromès mitjançant un acord per separat, en la mesura del possible el llicenciant ofereix el Material Llicenciat tal com és i tal com està disponible i no es fa responsable ni ofereix garanties de cap tipus respecte a l'Material llicenciat, ja sigui de manera expressa, implícitament, legal o una altra. Això inclou, de manera no taxativa, les garanties de títol, comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit en particular, no infracció, absència de vicis ocults o altres defectes, l'exactitud, la presència o l'absència d'errors, siguin o no coneguts o detectables . Quan no es permeti, totalment o en part, la declaració d'absència de garanties, a Vostè pot no aplicar-se-aquesta exclusió.
 2. En la mesura del possible, en cap cas el llicenciador serà responsable davant vostè per cap teoria legal (incloent-hi, de manera no taxativa, la negligència) o d'una altra manera per qualsevol pèrdua, cost, despesa o dany especial, indirecte, incidental, conseqüent, punitiu, exemplar o un altre que sorgeixi d'aquesta llicència pública o de l'ús de l'Material llicenciat, fins i tot quan el llicenciant hagi estat advertit de la possibilitat d'aquestes pèrdues, costos, despeses o danys. Quan no es permeti la limitació de responsabilitat, ja sigui totalment o en part, a Vostè pot no aplicar-se-aquesta limitació.
 1. La renúncia de garanties i la limitació de responsabilitat descrites anteriorment han de ser interpretades, en la mesura del possible, com el més proper a una exempció i renúncia absoluta a tota mena de responsabilitat.

Secció 6 - Vigència i Terminació.

 1. Aquesta Llicència pública té una vigència d'aplicació igual a el termini de protecció dels Drets d'Autor i Drets Similars llicenciats aquí. No obstant això, si vostè incompleix les condicions d'aquesta llicència pública, els drets que se li concedeixen mitjançant aquesta llicència pública acaben automàticament.
 2. En aquells casos en què El seu dret a utilitzar el Material Llicenciat s'hagi acabat d'acord amb la secció juny (a) , aquest serà restablert:

  1. automàticament a partir de la data en què la violació sigui esmenada, sempre que aquesta es solucioni dins dels 30 dies següents a partir del seu descobriment de la violació; o
  2. després del restabliment exprés per part de l'llicenciant.
  Per evitar dubtes, aquesta secció 6 (b) no afecta cap dret que pugui tenir el llicenciant a cercar rescabalament per Els seus violacions d'aquesta llicència pública.
 3. Per evitar dubtes, el llicenciant també pot oferir el Material Llicenciat sota termes o condicions diferents, o deixar de distribuir el material Llicenciat en qualsevol moment; però, fer això no posarà fi a aquesta llicència pública.
 4. Les seccions 1 , 5 , juny , 7 , i 8 romandran vigents a l'acabament d'aquesta llicència pública.

Secció 7 - Altres Termes i Condicions.

 1. El llicenciador no estarà obligat per cap terme o condició addicional o diferent que Vostè li comuniqui a menys que s'acordi expressament.
 2. Qualsevol acord, conveni o acord en relació amb el Material Llicenciat que no s'indiqui en aquest document es considera separat i independent dels termes i condicions d'aquesta llicència pública.

Secció 8 - Interpretació.

 1. Per evitar dubtes, aquesta llicència pública no és ni haurà d'interpretar com una reducció, limitació, restricció, o un imposició de condicions a l'ús de Material Llicenciat que legalment pugui realitzar-se sense permís de titular, més enllà de el contemplat en aquesta llicència pública.
 2. En la mesura del possible, si alguna disposició d'aquesta llicència pública es considera inaplicable, aquesta serà automàticament modificada en la mesura mínima necessària per fer-la aplicable. Si la disposició no pot ser reformada, haurà de ser eliminada d'aquesta llicència pública sense afectar l'exigibilitat dels termes i condicions restants.
 3. No es pot renunciar a cap terme o condició d'aquesta llicència pública, ni es consentirà cap incompliment, llevat que s'acordi expressament amb el llicenciant.
 4. Res en aquesta llicència pública constitueix ni pot ser interpretat com una limitació o una renúncia als privilegis i immunitats que apliquen a l'llicenciant o Vostè, incloent aquells sorgits a partir de processos legals de qualsevol jurisdicció o autoritat.